Kết quả bình chọn


Con trai hoặc gái đều được
64.01 %
Là con trai
20 %
Là con gái
16 %