Kết quả bình chọn


Con trai hoặc gái đều được
67.86 %
Là con trai
17.85 %
Là con gái
14.28 %