Kết quả bình chọn


Con trai hoặc gái đều được
65.63 %
Là con trai
18.75 %
Là con gái
15.62 %