Kết quả bình chọn


Con trai hoặc gái đều được
66.67 %
Là con trai
20 %
Là con gái
13.33 %