Kết quả bình chọn


Con trai hoặc gái đều được
65.52 %
Là con trai
20.68 %
Là con gái
13.79 %