Loadding...
Liên kết website
Một số giải pháp thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019
15:05 | 06/03/2019
Năm 2018, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, được các Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm, hoạt động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong truyền thông được giữ vững và phát huy hiệu quả, hệ thống cộng tác viên, tuyên truyền viên tiếp tục ổn định.
 

           Năm 2018, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, được các Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm, hoạt động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong truyền thông được giữ vững và phát huy hiệu quả, hệ thống cộng tác viên, tuyên truyền viên tiếp tục ổn định. Thông qua các hoạt động truyền thông trong năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt, nam giới thật sự nhập cuộc  chia sẻ trách nhiệm với chị em phụ nữ trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái, thực hiện KHHGĐ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc người cao tuổi …

Tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công, tỷ lệ phát triển dân số của huyện liên tục giảm mạnh, cơ cấu dân số có bước chuyển biến tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt như: Tầm vóc, thể lực, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm. Nhận thức và thực hành của các đối tượng về thực hiện các dịch vụ sàng lọc trước sinh - sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không ngừng được cải thiện theo hướng tích cực. Điều đó đã cho thấy Chính sách DS-KHHGĐ thật sự đi vào đời sống nhân dân và đạt được những hiệu quả quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

   Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 44.037 hộ, 179.955 nhân khẩu, Phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng 28.262 người. Số trẻ sinh ra sống 1616 trẻ so với cùng kỳ tăng 32 trẻ, tỷ suất sinh 8,88%0; số trẻ sinh là con thứ hai 858/1.616 tăng 109 trẻ, tỷ lệ trẻ sinh con thứ hai 53,1%/52,6% đạt tỷ lệ 100,95% so với chỉ tiêu kế hoạch; số trẻ sinh con thứ 3 trở lên 55/1.616 trẻ, so với cùng kỳ tăng 10 trẻ, tỷ lệ 3,40%; số người mới áp dụng các biện pháp tránh thai mới trong năm 10.051/9.672 đạt tỷ lệ 103,9% so với kế hoạc; Tầm soát trước sinh 1269/1654 đạt tỷ lệ 76,7 %; Tầm soát sơ sinh  989/1065 đạt tỷ lệ 92,1% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Tuy nhiên, trong hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm qua, cũng còn nhiều mặt khó khăn, hạn chế cần được khắc phục: Mức sinh giữa các xã, thị trấn còn chênh lệch đáng kể nhất là các xã vùng sâu, vùng khó khăn; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số xã còn cao, tỷ lệ khám sức khỏe trước hôn nhân đạt thấp (32,3 %); Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa được triển khai đồng bộ, trong triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế về tổ chức thực hiện và kinh phí; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và khám sức khỏe trước hôn nhân chưa được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên;  Tổ chức bộ máy làm công tác dân số thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở còn thấp….

          Năm 2019, huyện Châu Thành đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới:

 

1. Phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác DS và phát triển trên địa bàn huyện, đặc biệt chú trọng cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII và các Đề án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  

 

2. Ngay từ đầu năm có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về công tác dân số, đặc biệt chú trọng đổi mới các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu còn thấp trong năm 2018.

3. Tham mưu Trung tâm Y tế huyện kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, đôn đốc, nhắc nhở cơ sở kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu trên giao; phát huy cao độ vai trò tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực DS-KHHGĐ.

4. Đổi mới nội dung truyền thông, vận động, chuyển trọng tâm công tác truyền thông, giáo dục từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển. Chú trọng phân nhóm và quản lý đối tượng chặt chẽ, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để đưa nội dung truyền thông phù hợp, sát đối tượng và hiệu quả, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bốchất lượng dân số; phát huy lợi thế, thích ứng với dân số để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình trên địa bàn huyện thông qua nhiều hoạt động, đua nội dung truyền thông chuyển đổi hành vi để nhằm thu hút đông đảo nhân dân thay đổi nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương chính sách về dân số trong tình hình mới.

6. Xây dựng mô hình mới theo đặc thù của địa bàn, trước mắt, huyện sẽ tăng cường truyền thông giáo dục cho vị thành niên - thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình, tư vấn và cung cấp dịch vụ DS- KHHGĐ cho công nhân tại các khu công nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp.

         7. Củng cố mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị xã hội, nâng cao năng lực hệ thông tin quản lý hậu cần và cung cấp kịp thời phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu sử dụng của đối tượng; Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, đầu tư cung cấp các phương tiện tranh thai, dịch vụ hàng hóa trong chăm sóc sức khỏe sinh sản trong lĩnh vực dân số.

Với sự năng động và nhiệt tình của đội ngũ làm công tác dân số, năm 2019 sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đề ra./.

 


                                                                            TRẦN VĂN PHƯỚC  

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái