Loadding...
Liên kết website
Lống ghép truyền thông dân số và phát triển vào chương trình đào tạo bồi dưỡng
13:58 | 06/03/2019
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một trong những nội dung gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố dân số đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc kế dân sinh, phát triển bền vững.
                                      

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một trong những nội dung gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố dân số đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc kế dân sinh, phát triển bền vững. Đồng thời xác định công tác DS-KHHGĐ là một hoạt động mang tính xã hội hóa rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng… để từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu về DS - KHHGĐ.


Đại biểu Trường Chính trị dự tọa đàm về công tác Dân số trong tình hình mới
Phát huy lợi thế của Trường Chính trị, trong những năm qua, Trường Chính trị Bến Tre đã phối hợp Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đưa công tác truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ đến với các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Tính đến nay (2013-2018) , đã tổ chức được 24 lớp với 6.790 học viên.

Với sự đa dạng các đối tượng học viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị, bao gồm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, là lực lượng chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là trụ cột chính của gia đình… sẽ được trang bị một cách tổng quát những kiến thức về chính sách DS-KHHGĐ, qua đó đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, phổ biến cho nhân dân địa phương thuộc địa bàn quản lý nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu phải thực hiện KHHGĐ; áp dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống… qua đó để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho từng đối tượng về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu dân số; tạo môi trường thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời xuất phát từ thực tiễn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm tới, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các ngành trong tuyên truyền, giáo dục về DS-KHHGĐ. Đối với Trường Chính trị Bến Tre, hàng năm sẽ tiếp tục duy trì phối hợp truyền thông về DS-KHHGĐ với Chi cục DS-KHHGĐ nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và được thực hiện gắn với kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng một cách hợp lý.

Nội dung truyền thông lồng ghép bám sát chương trình, kế hoạch, mục tiêu của Trung ương ban hành và chỉ đạo triển khai. Tập trung tuyên truyền chủ yếu đến các đối tượng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn đang học tập trung tại trường, để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp nhân dân chuyển biến nhận thức, thấy được tầm quan trọng của yếu tố dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, đưa nội dung công tác DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước thôn bản, tổ phố và thực hiện hiệu quả. Đồng thời, Trường Chính trị chủ động phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các thông tin, tư liệu vào tài liệu bồi dưỡng lồng ghép để đảm bảo số liệu mang tính thời sự, cập nhật và phù hợp với đặc điểm thực tế tình hình của địa phương.

Với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm qua nhiều năm trong công tác phối hợp tuyên truyền về DS-KHHGĐ giữa Nhà trường và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ đó sẽ tiếp tục góp phần cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức, triển khai và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ ổn định được quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà trong thời gian tới./. 

               Cử nhân Nguyễn Thị Hiền

                                                   Trưởng phòng Đào tạo,

Trường chính trị tỉnh Bến Tre

 

 

 

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái