Loadding...
Liên kết website
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông - giáo dục về dân số trong tình hình mới
10:45 | 06/03/2019
Truyền thông - giáo dục từ lâu được xem là một trong hai mảng hoạt động then chốt quyết định sự thành công của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).
 

         Truyền thông - giáo dục từ lâu được xem là một trong hai mảng hoạt động then chốt quyết định sự thành công của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Thực tế cho thấy công tác truyền thông - giáo dục thời gian qua đã trực tiếp góp phần làm chuyển đổi nhận thức và hành vi của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân số. Cụ thể quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng được nhiều cặp vợ chồng chấp nhận rộng rãi, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số.

Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới với quan điểm:“Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”. Theo đó, công tác truyền thông - giáo dục phải tập trung toàn diện trên tất cả các mặt quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và đặc biệt là chất lượng dân số. Nếu như trước đây công tác truyền thông - giáo dục chỉ tập trung chủ yếu vào đối tượng chính là cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để vận động sinh từ 1 đến 2 con, thực hiện KHHGĐ để giãn khoảng cách giữa các lần sinh, không sinh con thứ 3 trở lên, thì hiện nay công tác truyền thông - giáo dục phải chú trọng đến các nhóm đối tượng mới đó là vị thành niên - thanh niên, người cao tuổi và người thân chăm sóc người cao tuổi, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, lao động đi biển dài ngày, người cung cấp dịch vụ.... Và đi kèm theo đó là các nội dung truyền thông mới như: mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 02 con; thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh; không lựa chọn giới tính thai nhi; nam, nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Đây là những điểm mới trong công tác truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển.


Việc triển khai công tác truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển đã được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chủ động triển khai từ khá sớm trong toàn hệ thống làm công tác dân số. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện thời gian qua diễn ra còn chậm bởi các nguyên nhân như sau: Một là, cộng tác viên dân số từ lâu đã quen với truyền thông về KHHGĐ nên khi chuyển sang truyền thông các nội dung mới của dân số và phát triển thì tỏ ra lúng túng, chưa kịp thích ứng. Hai là, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số bị cắt giảm dẫn đến hoạt động truyền thông các cấp đều bị thu hẹp về quy mô và kém đa dạng về hình thức. Ba là, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên qua nhiều năm chậm được cải thiện làm cho một bộ phận cộng tác viên giảm đi nhiệt tình công tác ảnh hưởng đến hiệu quả công tác truyền thông. Bốn là, công tác đầu tư, trang bị sản phẩm truyền thông thời gian qua chưa đáp ứng được nhu cầu cả về chất lượng và số lượng, chưa phân nhỏ nhóm đối tượng, thiếu các tài liệu truyền thông dành cho các đối tượng có trình độ văn hoá thấp, chưa chú trọng đến yếu tố đặc thù văn hóa của vùng miền.

Để củng cố và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số và phát triển, trong thời gian tới Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tập trung các giải pháp cụ thể như sau: Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới trong đội ngũ người làm công tác dân số nhằm nhận thức đúng về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong giai đoạn mới. Thứ hai, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ dân số các cấp, nhất là đội ngũ viên chức dân số cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên dân số cơ sở. Thứ ba, chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển. Thứ tư, chú trọng công tác xây dựng và trang bị các tài liệu, phương tiện truyền thông cho đội ngũ viên chức dân số, cộng tác viên đảm bảo nhu cầu về số lượng và chất lượng.

Trong giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới của tỉnh thì tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp là giải pháp hàng đầu; công tác tuyên truyền, vận động là mũi nhọn xung yếu. Do đó, truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển phải được khẩn trương triển khai thực hiện để góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. 

                  

                                                                         Trần Anh Kiệt        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại biểu dự Hội thi hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam

tại Trường Cao Đẳng Bến Tre

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái