Loadding...
Liên kết website
Các khẩu hiệu tuyên truyền các ngày, lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh
12:28 | 11/05/2018
Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền các ngày, lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh
             Thực hiện theo tinh thần Công văn số 749/SVHTTDL-QLVH, ngày 03/4/2018, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền các ngày, lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh, Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre hướng dẫn nội dung các khẩu hiệu để sử dụng thường xuyên, lâu dài đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phê duyệt, cụ thể như sau:

I. Khẩu hiệu các ngày lễ lớn của đất nước

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!

2. Đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm!

3. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

5. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!

6. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 (25/4/2018)!

7. Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba!

8. “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”!

9. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)!

 10. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)!

11. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!

12. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đối với các câu khẩu hiệu có số năm; ngày tháng năm; tên năm âm lịch, thì tùy theo năm mà thay đổi cho phù hợp)

II. Khẩu hiệu các ngày lễ của tỉnh Bến Tre

1. Nhiệt liệt chào mừng 58 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 – 17/1/2018)!

2. Nhiệt liệt chào mừng Ngày hội truyền thống Cách mạng tỉnh Bến Tre (17/1)!

3. Kỷ niệm 196 năm Ngày sinh (1/7/1822 – 1/7/2018) và 130 năm Ngày mất (3/7/1888 – 3/7/2018) Nhà thơ, Nhà giáo, Thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu!

4. Nguyễn Đình Chiểu – tấm gương sáng về Đạo làm người, Nhà thơ, Nhà giáo, Thầy thuốc tiêu biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng!

5. Cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu là tấm gương sáng ngời của mọi thời đại!

6. Nhiệt liệt chào mừng Ngày hội truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre (1/7)!

7. “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

                Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

                                           Nguyễn Đình Chiểu

8. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc là trách nhiệm của cộng đồng và xã hội!

9. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bến Tre quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh!

(Đối với các câu khẩu hiệu có số năm; ngày tháng năm thì tùy theo năm mà thay đổi cho phù hợp)

III. Khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân!

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên tự trau dồi đạo đức cách mạng!

IV. Tuyên truyền về Đồng Khởi khởi nghiệp

1. Khởi nghiệp là chìa khóa để làm giàu!

2. Khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu!

3. Biết nghĩ, biết làm để khởi nghiệp thành công!

4. Tuổi trẻ Bến Tre tự tin, dấn thân khởi nghiệp!

5. Đồng Khởi khởi nghiệp để xây dựng quê hương giàu đẹp!

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp!

V. Khẩu hiệu trên các lĩnh vực khác

1. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng!

3. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả!

4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

5. Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại!

6. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

8. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

10. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

11. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước!

12. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

13. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước!

14. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế!

15. Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội!

16. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu!

17. Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo!

18. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước!

19. Chất lượng sản phẩm là thương hiệu quốc gia!

20. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm!

21. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững!

22. Phát huy sức mạnh tổng hợp và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân!

23. Phát triển nông nghiệp với các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường!

24. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư!

25. Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững!

26. Mỗi người dân là một người thực hiện và giám sát bảo vệ môi trường!

27. Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên!

28. Phát triển du lịch quốc gia trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước!

29. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc!

30. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội!

31. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc!

32. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội!

33. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

34. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh!

35. Những việc có lợi cho dân thì hết sức làm, những việc có hại cho dân thì hết sức tránh!

36. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo!

37. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

38. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội!./.

Các khẩu hiệu được đăng tải trên Website của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre (mục Hệ thống văn bản). Đối với các ngày kỷ niệm của ngành Dân số, các sự kiện khác,… sẽ có hướng dẫn theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.
&

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái