Loadding...
Liên kết website
Một số giải pháp về công tác DS-KHHGĐ của huyện Châu Thành năm 2018
00:25 | 12/04/2018
Năm 2017, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, các ban ngành, đoàn thể tham gia tích cực và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

 Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách DS-KHHGĐ được nâng lên rõ rệt, nam giới thật sự chia sẽ trách nhiệm với chị em phụ nữ trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái, kế hoạch hóa gia đình và thực hiện tốt bình đẳng giới; Quy mô gia đình ít con ngày càng được chấp nhận rộng rãi, xu thế giảm sinh được duy trì, mức sinh đạt dưới ngưỡng mức sinh thay thế. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công, tỷ lệ phát triển dân số của huyện liên tục giảm mạnh; cơ cấu dân số có bước chuyển biến tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh; Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

   Kết quả năm 2017, huyện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó: Tỷ suất sinh thô 8,9%0;  tỷ lệ sinh con thứ hai 12 %; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2,84 %; tầm soát các bệnh/khuyết tật trước sinh đạt 68,6% (1.276/ 1859); tầm soát các bệnh/khuyết tật sơ sinh đạt 84,2% (1.333/1.584); khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 115% (38/33 người); số người mới áp dụng các biện pháp tránh thai trong năm đạt 107,76% (10.321/ 9.582 ). Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 20.293/ 28.472 người, tỷ lệ CPR đạt 71,27 % và tỷ số giới tính khi sinh là 101 bé trai/100 bé gái.

Hoạt động tuyên truyền tại trường THPT

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của huyện, năm qua cũng còn nhiều mặt hạn chế, bất cập, mức sinh giữa các xã, thị trấn còn chênh lệch đáng kể, tỷ suất sinh thấp nhưng chưa thật sự bền vững; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số xã còn cao. Chất lượng Dân số còn thấp; việc mất cân bằng giới tính khi sinh chưa ổn định, Công tác truyền thông, giáo dục về Dân số ở một số nơi trong huyện đạt hiệu quả chưa cao. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số thiếu ổn định… Năm 2018, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như:

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 21- NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra. Phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, cụ thể là xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt tinh thần, nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII) về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới.

Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở, nhất là đội ngũ cộng tác viên được tập huấn về kỹ năng truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển hướng từ công tác DS-KHHGĐ sang chính sách dân số phát triển. Đảm bảo cuối năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy giao.

Đổi mới nội dung và phương thức truyền thông, có kế hoạch cụ thể cho hoạt động truyền thông, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động đối tượng phù hợp với nội dung cần truyền thông, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và phát huy lợi thế, thích ứng với dân số để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.

Tăng cường hơn nữa các giải pháp truyền thông - giáo dục, nói chuyện chuyên đề và tư vấn, tập trung truyền thông Đề án  Duy trì mức sinh thấp hợp lý của tỉnh giai đoạn 2015- 2020, Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,…Đồng thời có kế hoạch hoạt động truyền thông cao điểm nhân kỷ niệm các sự kiện ngày Dân số thế giới (11/7), Dân số Việt Nam ( 26/12) lồng ghép vào các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, tổ công nhân tự quản, các cuộc họp định kỳ của các đoàn thể,...

Theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng cần truyền thông về Dân số - Sức khỏe sinh sản- Kế hoạch hóa gia đình (DS/SKSS/KHHGĐ) sống và làm việc tại các xã có cụm, khu công nghiệp. Tổ chức các hoạt động truyền thông - giáo dục giới tính, (DS/SKSS/KHHGĐ) cho vị thành niên - thanh niên ở các trường trung học và thanh niên đang lao động ở các khu công nghiệp, can thiệp giảm thiểu tình trạng có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn.

Tổ chức thực hiện tốt việc thu thập, cập nhật thông tin, số liệu chuyên ngành dân số. Vận hành hệ thống và khai thác, sử dụng có hiệu quả thông tin dữ liệu phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh triển khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư của tỉnh liên thông với các huyện thống nhất dùng chung đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Qua đó làm cơ sở chặt chẽ để xây dựng kế hoạch phân nhóm và quản lý đối tượng được thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông theo nội dung phù hợp, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Củng cố mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị xã hội, nâng cao năng lực hệ thông tin quản lý hậu cần và cung cấp kịp thời phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu sử dụng của đối tượng; Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, đầu tư cung cấp các phương tiện tránh thai, dịch vụ hàng hóa trong chăm sóc sức khỏe sinh sản trong lĩnh vực dân số.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, đôn đốc, nhắc nhỡ cơ sở kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu trên giao; phát huy cao độ vai trò tham mưu quản lý nhà nước về công tác DS-KHHGĐ./.

                                                                            TRẦN VĂN PHƯỚC
                                                      GĐ-Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái