Loadding...
Liên kết website
  • Giới thiệu

Cơ cấu, tổ chức bộ máy

 - Cơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình tỉnh Bến Tre có Chi cục Trưởng là người đứng đầu (Hiện tại  Chi cục trưởng là Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm  nhiệm), chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có 03 phòng chức năng bao gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch, Phòng Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, Phòng Truyền thông Giáo dục và 09 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn 08 huyện và 01 thành phố.
 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình: Gồm số cán bộ, công chức, viên chức không quá 20 biên chế.
 
- Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân các huyện - thành phố.
 
- Biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình từ 4 đến 6 biên chế nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của tỉnh giao cho Sở Y tế.
 
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

 
frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái